03-9230280 :סקפ ,03-9230281:לט 49102 הווקת חתפ 354 ד.ת ,ןולטמ תירק 16 דיפלה בוחר
e-mail:gousmand@netvision.net.il